ഐടിഐ ലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ തുടരുന്നു

ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, ടെക്നിഷ്യൻ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സിസ്റ്റംസ്, മെക്കാനിക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് എന്നീ ട്രേഡ് കളിലേക്ക് 2024 -26 ബാച്ചിലേക്ക്‌ അഡ്മിഷൻ തുടരുന്നു.