ഐടിഐ ലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു

കണ്ണൂര് പരിയാരത്ത് ഉള്ള നിർമ്മല ഐടിഐ യിൽ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, ടെക്നിഷ്യൻ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സിസ്റ്റംസ്, മെക്കാനിക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് എന്നീ ട്രേഡ് കളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.