ഐടിഐ ലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ തീയതി 20.11.2020 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ച് ഇരിക്കുന്നു

കണ്ണൂര് പരിയാരത്ത് ഉള്ള നിർമ്മല ഐടിഐ യിൽ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, ടെക്നിഷ്യൻ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സിസ്റ്റംസ്, മെക്കാനിക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് എന്നീ ട്രേഡ് കളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ തുടരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *